Naujienos

2020-12-25

Su šv. Kalėdomis!


Su šv. Kalėdomis - Jėzaus Gimimo iškilme sveikina prelatas Edmundas Putrimas, kun. Saulius Stumbra ir kun. Valdemaras Lisovskis

 

 

Sveikina prelatas Edmundas Putrimas:

Gruodžio mėn., 2020 m.

Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą“ (Lk 2, 39).

 

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

 Su šventomis Kalėdomis!

 

Viešpaties Jėzaus gimimo šventę šiemet pasitinkame neįprastai – izoliacijoje, karantine, nežinomybės sąlygomis. Daugeliui mūsų tai pirmos tokios Kalėdos, kai negalime

lankyti artimųjų, susėsti prie bendro stalo, rinkti ir įteikti dovanas, tačiau tai tegul mūsų nesustabdo nuo širdingų sveikinimų, gražių palaikymo žodžių bent nuotoliniu būdu.

Nors pandemija atnešė daug iššūkių, tačiau kartu ir daug galimybių patarnauti kitiems, susitelkti, patirti vienybę. Visi susiduriame su nenuspėjamu virusu ir jį įveikti galime tik bendromis pastangomis. Todėl visiems sergantiems ir visiems slaugantiems bei gydantiems norisi linkėti stiprybės Viešpatyje ir pasitikėjimo begaliniu Jo gailestingumu. Taip pat ir visiems, šventas Kalėdas pasitinkantiems vienumoje ar atskirtyje dėl viruso grėsmės, linkiu patirti Jėzaus gimimo džiaugsmą per maldą, bent internetu ar radijo bangomis klausomas šventąsias Mišias, dvasinę komuniją, šventines giesmes bei tradicijas. Priimkime į savo namus užgimusį Jėzų, kaip kadaise Marija ir Juozapas – grįžę į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.

Lietuviai visame pasaulyje, kurie dėl kelionių apribojimų šiuo sunkiu metu negali sugrįžti namo – kad ir kur esame, puoselėkime religines ir tautines vertybes savo šeimose ir širdyse. Tegul Kūčių ir Kalėdų stalą puošia šventiški valgiai, tegul už tėvynę ir artimuosius skamba malda, kuri mus vienija. Perduokime gražias lietuvių šventines tradicijas ir patiems mažiausiems bei mūsų jaunimui. Ir kiek tik galime, sąmoningai rinkimės pirmiausiai dėkoti Dievui už tai, ką turime, kuo Jis mus apdovanojo. Kiek jėgos leidžia, rinkimės būti šviesos vaikais (Jn 12, 36).

Kalėdų laike minime ir Šventos Šeimos šventę. Jai skirtoje Evangelijoje apie Jėzų pasakyta: „Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.“ (Lk 2, 40). Kartu tai ir palinkėjimas visiems mums, mūsų šeimoms ir namams: siekti išminties, artumo su Dievu, ir pasitikėti, kas Jis prirengė mums išgelbėjimą.

Šiltų, jaukių, ramių švenčių. Sveikas, Jėzau, gimusis! Palaima telydi jus 2021-aisiais.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

 _________________________________________________________________________________

Sveikina kun. Saulius Stumbra:

„Didelė linksmybė iš dangaus –

Pasirodė miestui Betliejaus.

Tai kokia?

Išganytojas ir Valdytojas –

Vaikelis.“

(Kantičkinė giesmė)

Mieli ir brangūs, Bergeno krašto lietuviai.

Viešpaties Jėzaus gimimas ateina į tamsos, nežinios, net nevilties sukaustytą pasaulį – ateina su Viltimi.

Pranašas Izaijas skelbia „Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė (Iz 9,1)”.

Šie pranašo žodžiai įpatingai skamba šiuo metu – kai laukiame didžios Šviesos ir tikros Vilties.

Kalėdų nakties stebuklas nesibaigia – mes visi pašaukti kasdien liudyti Šviesos pergalę prieš tamsą, Tiesos pergalę prieš melą, Meilės pergalę prie abejingumą, Gyvybės pergalę prieš mirtį.

Žengiant į viltingą Šventų Kalėdų naktį ir pasitinkant Naujus, 2021-uosius Viešpaties metus linkiu mums visiems didelės linksmybės iš Dangaus ir nenugalimos Vilties.

Su viltingu laukimu kuo greičiau Jus aplankyti Bergeno šv. Pauliaus bažnyčioje.

Misijos kapelionas kun. doc. dr. Saulius Stumbra

 ________________________________________________________________________________

Sveikina kun. Valdemaras Lisovskis:

 „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2, 14) 

Šį kartą švenčiame Jėzaus gimimo – šv. Kalėdų iškilmę, kai aplink daug nerimo, neužtikrintumo dėl ateities, sumišimo ir pasimetimo. Nerimo apimti buvo tikriausiai ir Juozapas bei Marija, kai keliaudami į tolimą miestą dalyvauti žmonių surašyme, nerado vietos nakvynei jokioje užeigoje, nes viskas buvo perpildyta kitų keliautojų. Apsistojo pernakvoti paprastoje pašiūrėje. Šią šventą naktį visas pasaulio šurmulys pasidarė nesvarbus, nes Marija pagimdė Sūnų – Jėzų Kristų.  

Tebūna ir mums šios šv. Kalėdos ta stebuklinga akimirka, nesvarbu kur ir kaip būtume koronos „prigauti“ ir atskirti vieni nuo kitų, kad sugebėtume šioje akimirkoje sutikti gimusį Jėzų, kuris yra mūsų Atpirkėjas ir Ramybės Viešpats. Dievas tesaugo mus visus! 

Palaimintų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2021 Metų! 

Lietuvių katalikų sielovada Norvegijoje ir kun. Valdemaras