Pasiruošimas santuokos sakramentui

Informacija nuo ko pradėti ir kaip paruošti dokumentus, reikalingus Katalikų Bažnyčioje sudaromam santuokos sakramentui, kai abudu sužadėtiniai yra Romos katalikai, kurie jau kurį laiką legaliai gyvena Norvegijoje, turi norvegišką ID kodą, tačiau planuoja tuoktis bažnyčioje Lietuvoje.

Pastaba: Norvegijoje pastoviai gyvenantys ir turintys norvegišką ID kodą (fødselsnummer), santuokos sakramentą gali sudaryti taip pat Katalikų Bažnyčioje Norvegijoje. Tokia santuoka gali būti pripažinta Norvegijoe taip pat civiliniame lygmenyje, t.y. nebūtina eiti į tinghuset.

Norvegijoje taikoma pasiruošimo Santuokos sakramentui tvarka

Pagal Katalikų Bažnyčios teisę, pradedate priklausyti katalikų parapijai, kurios teritorijoje faktiškai pragyvenote bent 3 mėnesius (plg. Kanonų Teisės Kodeksas, kan. 102 ir kan. 107). Tai reiškia, kad gyvendami Norvegijoje ne kaip turistai ar klajokliai, o likdami čia ilgesnį laiką ir turėdami čia pastovią gyvenamąją vietą, tampate tos katalikiškos parapijos parapijiečiais, kurios teritorijoje šiuo metu gyvenate. Dėl šių priežasčių pasiruošimą santuokos sakramentui bei dokumentų ruošimą turėtumėte pradėti savo katalikų parapijoje Norvegijoje, kuriai šiuo metu priklausote. 

Pasiruošimo eiga yra tokia:

Norvegijoje:

 • Susisiekiate su Norvegijos lietuvių katalikų dvasininku, pranešate jam kurioje šalyje planuojate tuoktis ir išsiaiškinate ar jis turi galimybę padėti paruošti santuokos sakramentui reikalingus dokumentus, ar vis dėlto turėsite tiesiogiai tartis su parapijos klebonu Norvegijoje (kreiptis patartina 8 mėn. iki planuojamos santuokos datos).
 • Jeigu reikia, susisiekiate su savo parapijos klebonu Norvegijoje, pranešate jam apie ketinimą susituokti Bažnyčioje Lietuvoje arba Norvegijoje (patartina kreiptis likus ne mažiau kaip 8 mėn. iki planuojamos santuokos datos, su sąlyga, kad nei vienas iš sužadėtinių anksčiau neturėjo civilinių ar bažnytinių santuokų su trečiaisiais asmenimis). 
 • Jeigu vienas iš sužadėtinių anksčiau jau buvo sudaręs civilinę santuoką su trečiu asmeniu ir yra išsiskyręs/-usi, į kunigą reikia kreiptis maždaug prieš metus iki planuojamos santuokos datos ir būtinai informuoti jį apie turėtą civilinę santuoką. 
 • Jeigu santuoka ne tik civilinė, bet buvo sudarytas ir santuokos sakramentas, tokio atvejo nagrinėjimas perduodamas bažnytiniam teismui (Tribunolui), kuris nagrinėja ar santuokos sakramentas buvo galiojančiai sudarytas. Tai daug laiko reikalaujantis procesas, kurio tiksli trukmė iš anksto nėra žinoma (apie 1-2 metus) ir jis nebūtinai baigiasi santuokos sakramento pripažinimu negaliojančiai sudarytu.
 • Kuriai parapijai Norvegijoje priklausote, galite sužinoti pagal Jūsų gyvenamosios vietos Norvegijoje pašto kodą. Parapijų pagal pašto kodą sąrašas yra čia.
 • Lietuvių dvasininkui arba parapijos Norvegijoje klebonui pristatote Krikšto liudijimus, su įrašais apie tai, kad esate laisvo stovio (kad įrašų apie sudarytą santuoką nėra) ir apie priimtą Sutvirtinimo sakramentą. Šiuos dokumentus gaunate iš tos bažnyčios klebono, kurioje buvote pakrikštyti.
  Svarbu: tarp Laisvo stovio liudijimo išdavimo ir numatytos santuokos datos negali būti ilgesnis nei 6 mėn. laiko tarpas.
  Pastaba: netinka pažymėjimas, kurį gavote krikšto dieną, Krikšto sakramentui prisiminti.
 • Jeigu tuokiatės Lietuvoje, pristatote iš Skatteetaten gautą pažymą „Utskrift av opplysninger i Det sentrale folkeregister“ (užsakoma per altinn.no, telefonu arba atėjus į Skatt biurą, pažymos pavyzdys čia), patvirtinančią Jūsų šeimyninę padėtį. Jeigu planuojate tuoktis Norvegijoje, iš Skatteetaten pristatote „Prøvingsattest“. Ši pažyma pagal Norvegijos įstatymus galioja 4 mėn.
 • Pastaba: jeigu vis dar neturite norvegiško ID kodo, pasirūpinkite jį gauti, nes be jo Skatt neišduos reikalingos pažymos apie šeimyninę padėtį. Jeigu vis delto neturite galimybės gauti norvegišką ID kodą, pasirūpinkite gauti pažymą iš Lietuvos Civilinės metrikacijos biuro apie šeimyninę padėtį (su patvirtintu vertimu į anglų ar norvegų k.). Tai galima padaryti Lietuvoje, arba kreiptis į Lietuvos ambasadą Osle ir gauti tokią pažymą anglų k. iš ambasados.
 • Pristatote pažymą apie išklausytą „Pasirengimo santuokai kursą“. Plačiau apie šį kursą skaitykite meniu „Kursai sužadėtiniams“.
 • Nurodote klebonui Norvegijoje arba Norvegijos lietuvių katalikų dvasininkui Jūsų planuojamos santuokos tikslią datą ir bažnyčios Lietuvoje pilną pavadinimą bei jos tikslų adresą. 

Lietuvoje:

 • Tariatės su bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis klebonu dėl santuokos datos ir laiko. Kreiptis į kleboną privaloma likus ne mažiau kaip 5 mėn. iki planuojamos santuokos datos.
 • Jį informuojate, kad pastoviai gyvenate Norvegijoje.
 • Norvegijoje esančios parapijos klebonas arba lietuvių Norvegijoje dvasininkas kartu su Jumis užpildo „Priešsantuokinės apklausos anketą“ Notice of intended marriage, Norvegijoje esančios parapijos klebonas suteikia „Leidimą tuoktis už parapijos ribų“ ir ją perduoda į kuriją Norvegijoje, kur anketa, generalvikaro patikrinama, užantspauduojama ir siunčiama į Lietuvoje esančios vyskupijos kuriją, kuriai priklauso Jūsų pasirinkta bažnyčia (jeigu santuoka planuojama Norvegijoje, paruošta byla perduodama klebonui tos bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis). Kurija Lietuvoje, gavus tokią bylą, ją patvirtina antspaudu ir perduoda klebonui tos bažnyčios, kur planuojate tuoktis. Turėdamas šiuos dokumentus, klebonas laimina Jūsų santuoką. Dokumentų patvirtinimu ir persiuntimu į Lietuvoje esančią kuriją rūpinasi Norvegijoje esanti kurija, ji taip pat padengia pašto išlaidas. Jeigu pora norėtų, kad santuokos dokumentai būtų siunčiami ne paštu, bet kurjerių tarnybos pagalba, apie tai būtina informuoti pildant dokumentus. Kurjerių tarnybos išlaidas padengia pati pora.

Toks yra standartinis dokumentų ruošimo procesas, kai vienoje šalyje gyvenantys katalikai tuokiasi kitoje šalyje negu gyvena. 

Pastaba: Kalbėdami su klebonu Lietuvoje galite išgirsti, kad jis pats pageidauja tvarkyti su santuokos sakramentu susijusius dokumentus ir iš Norvegijos prašo gauti "Leidimą tuoktis už parapijos ribų".  Dėl tokio leidimo kreipkitės į lietuvių katalikų dvasininką Norvegijoje, nurodydami savo vardus, pavardes, tikslų norvegišką adresą ir bažnyčios, kur planuojate sudaryti santuokos sakramentą tikslų pavadinimą.

 Svarbu:

Visų dokumentų sutvarkymui ir persiuntimui į Lietuvą reikia pakankamo laiko, todėl laiku (4 mėn. iki santuokos) pristatykite klebonui Norvegijoje (arba Norvegijos lietuvių katalikų dvasininkui) visus reikalingus dokumentus: 

 • asmens dokumentus;
 • krikšto ir laisvo stovio liudijimus; 
 • sutvirtinimo liudijimus;
 • Skatteetaten pažymas (išimties atveju Lietuvos įstaigos pažymas apie šeimyninę padėtį su vertimu); 
 • Pasirengimo santuokai kursų baigimo pažymą; 
 • bažnyčios, kurioje tuoksitės, tikslų pavadinimą, adresą;
 • Jūsų santuokos liudininkų tikslius duomenis: vardas, pavardė, tikslus adresas su pašto kodu, gimimo data, vieta (miestas), norvegiškas ID kodas, jei gyvena Norvegijoje.

Pasirengimo santuokai kursai Norvegijoje vyksta norvegų, anglų arba lietuvių kalba. Dėl norvegų ar anglų kalbos reikia kreiptis į artimiausios katalikų parapijos kunigą, dėl lietuvių kalbos į vieną iš lietuvių katalikų dvasininkų (patartina 8 mėn. iki santuokos).

Kursų lietuvių kalba galimybės yra ribotos, dalyvių grupės formuojamos iš anksto, todėl dėl kursų būtina kreiptis kuo įmanoma anksčiau (patartina 8 mėn. iki numatomos santuokos datos). Daugiau informacijos - Kursai sužadėtiniams.