Aukos bažnyčioje

Bažnyčioje besilankantys katalikai žino, kad bažnyčioje būna įvairių rūšių aukojimų, tačiau ne visada yra aiški jų paskirtis. Katalikų Bažnyčioje Norvegijoje dažniausiai pasitaiko tokios aukų rūšys:

  • Aukos, renkamos į krepšelį šv. Mišių metu  patenka į parapijos kasą tos bažnyčios, kur vyko pamaldos. Jos naudojamos bažnyčios pastato bei parapijos namų išlaikymui (šildymas, elektra, etc.).
  • Keliskart per metus šv. Mišių metu renkamos aukos yra skiriamos ne parapijos išlaikymui, bet Visuotinės Bažnyčios reikmėms: „Petro skatikas“ – aukos, kurias popiežius skiria neturtingiausių arba persekiojamų katalikiškų bendruomenių visame pasaulyje paramai. „Aukos Šventajai Žemei“ – aukos, kurios skiriamos Izraelio teritorijoje esančioms katalikiškoms bendruomenėms ir vienuolijoms, kurios rūpinasi svarbiausiomis šventovėmis. Būdamos religinė mažuma tarp judėjų ir musulmonų, joms yra reikalinga kitų katalikų pagalba.
  • Auka už liturginius patarnavimus (krikštas, santuoka, etc.) patenka į parapijos kasą tos bažnyčios, kur vyko apeigos.
  • Auka, skiriama už kunigo aukojamas šv. Mišias, dalinama į dvi dalis, vieną jų gauna kunigas, kita dalis atitenka kurijai.